Přejít na obsah

Regionální služby

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven.
Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Knihovna v Kostelci nad Orlicí byla pověřena Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové výkonem RF pro knihovny regionu Kostelec nad Orlicí.

Služby základním knihovnám:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce – objednávka VS
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů – žádost o revizi
  6. Zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) do AKS KOHA dle pravidel RDA
  7. Servis automatizovaného knihovního systému

Financování:
Výkon regionálních funkcí je financován dotací Královehradeckého kraje.

Rozcestník ke knihovnické legislativě:
https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod

Evidence knihoven, adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury a související informace.
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.htmlKam dál…