Přejít na obsah

VU3V


Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Zájemce se přihlásí v konzultačním středisku, které je pro něj dostupné. Seznam všech konzultačních středisek v jednotlivých regionech je uveden na webových stránkách e-senior.cz. Posluchač navštěvuje společné video přednášky v daném konzultačním středisku. Lektor není přítomen, vše probíhá online přes video.

Kdo může studovat?
– studium je určeno pouze pro seniory pobírající starobní důchod
Jak probíhá společná výuka?
– studium je členěno na zimní semestr (říjen – prosinec) a letní semestr (únor – duben)
– pro každý semestr si posluchači v daném konzultačním středisku společně volí téma ze seznamu nabízených kurzů
– výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní
– každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
– výukové materiály jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
– po každé přednášce student vyplní test, na konci semestru vyplní závěrečný test
Povinnosti posluchačů
– uhrazení studijního poplatku v konzultačním středisku
– min. 80% účast na společné výuce
– vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
Závěrečné semináře a promoce
Na konci každého semestru čeká úspěšné posluchače slavnostní Závěrečný seminář.
Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU.