Přejít na obsah

Vyhlášení 2. kola programu VISK 3 na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021

2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

  • na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,
  • a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 3 – Informační centra knihoven

!!! Uzávěrka: 10. června 2021 !!!

Formuláře a další dokumenty najdete ke stažení na

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

nebo na

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-vyzvy-vyberoveho-dotacniho-rizeni-visk-3-na-rok-2021-2512.html

Upozorňujeme žadatele, že podpořené PROJEKTY JE NUTNÉ ZREALIZOVAT A NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA PROJEKT UHRADIT DO 31. PROSINCE 2021, vyúčtování projektu zaslat Ministerstvu kultury do 15. ledna 2022.

Komentáře