Přejít na obsah

Provoz knihoven od 30. 9. 2021

Od 30. 9. 2021 platí nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které částečně rozvolňuje některé volnočasové aktivity, které s mohou konat i v knihovnách. Níže uvádíme pro přehlednost stručný výtah.

Nové opatření si prostudujte a zachovejte si dobrou náladu:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Běžný provoz knihoven

Vše platí jako doposud, pouze se zpřesňují pravidla pro vzduchotechniku vnitřního prostoru knihovny. Nově tedy knihovny musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

Výstavy, muzea, galerie (článek 10)

 1. Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci), nutno dodržovat rozestupy 1,5 m.
 2. Nad 20 účastníků povinnost vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci), organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat.
 3. Povinnost OTN, jakožto i dodržování rozestupů se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, nebo se jedná o děti do dovršení 6 let věku, a osoby ze společné domácnosti.

Volnočasové aktivity osob ve věku do 18 let (článek 11)

 1. Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
 2. Nad 20 účastníků povinnost vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci). Povinnost OTN se nevyžaduje, pokud se aktivit účastní výhradně děti nebo žáci 6 jedné školy nebo je dozorující osoby či jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu, a v případě dětí do dovršení 6 let věku. Povinnost OTN se vyžaduje i na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání.
 3. Maximální počet účastníků ve vnitřních prostorech do 1 000 osob a 2 000 osob ve vnějších prostorech.
 4. Organizátor musí vést evidenci účastníků a to v rozsahu jméno příjmení, kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace od kdy do kdy byl účastník přítomen, a uchovávat ji 30 dnů ode dne poskytnutí služby. Organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat.
 5. V případě, že akce trvá déle než 1 den, OTN se kontroluje ke dni nástupu na akci, ale pokud účastník disponuje pouze negativním výsledkem na základě rychlého antigenního testu ať již provedeného laickou osobou či zdravotnickým personálem, poté se stanoví frekvence předložení splnění OTN každých 7 dní. V případě, že je účastník pozitivní, poté musí organizátor zabezpečit separaci této osoby , pokud účastník starší 18 let, nařídí se mu neprodleně opustit akci, v případě mladšího účastníka se kontaktuje zákonný zástupce a vždy současně kontaktovat hygienickou stanici, které se předá seznam účastníků, telefonní čísla účastníků či zákonných zástupců.

Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (článek 12)

 1. Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
 2. V prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků, posluchačů, pokud je přítomno více než 20 diváků, musí všichni splňovat OTN.
 3. V prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3 000 diváků splňovat podmínky OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci). Při větších počtech diváků, minimálně polovina diváků musí se prokázat úplným očkováním či proděláním nemoci, a druhá polovina musí splnit OTN předložením PCR testem či rychlým antigenním testem, viz text mimořádného opatření.
 4. Organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat.
 5. OTN se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí

Spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy (článek 13)

 1. Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
 2. Nad 20 účastníků platí povinnost vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci). Organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat. Organizátor musí vést evidenci účastníků a uchovávat ji 30 dnů od konání aktivity.
 3. OTN se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy, organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, nebo jde o aktivity v neměnném kolektivu (zde nutná evidence účastníků), nebo jde o svatbu nebo pohřeb za podmínky že se neúčastní více než 30 osob.

Komentáře