Přejít na obsah

Provoz knihoven od 22. listopadu 2021

Pro základní (výpůjční) provoz knihoven platí nadále pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provoz knihoven, tj.:

 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 6. zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory. Viz příloha nebo na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluzby_od_22_listopadu

Pokud jde o provoz studoven, nejsou uvedena žádná bližší opatření. Podle místní situace a podmínek lze doporučit omezení provozu studoven. Konzultujte se zřizovatelem či hygienikem.

Pro kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity knihoven platí tato mimořádná opatření proti šíření covid, viz https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-22-11-2021-4-cs4528.html

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále ON):

 • doložit certifikát o provedeném očkování
 • doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
 • povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
a) u osob do 18 let
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí
Z veřejného pojištění je možné uhradit měsíčně až 5 PCR testů


Podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté

 • Při vstupu doložit ON
 • Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat (s výjimkou dětí do 12 let, splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí)
 • Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření
 • Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

 
Podmínky pro konání jiných veřejných nebo soukromých akcí

 • Při vstupu doložit ON
 • Na akci může být přítomno max 1 000 osob
 • Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let, podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat

Splnění podmínek se nevyžaduje:
a) u dětí do 12 let
b) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby                          
c) pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za určených podmínek, pokud jde o účast na svatbě, pohřbu do 30 osob)

 • Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření
 • Činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýš 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy min. 1,5 metru a dodržení podmínek pro vstup ON, organizátor pěveckého sboru si musí vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů

 
Podmínky vstupu do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků a kulturních objektů

 • Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy
 • Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží ON
 • U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit ON – kontrolu provádí organizátor

 
Podmínky pro konání hudebních, tanečních akci, společenských klubů a diskoték 

(volně přístupné akce bez předem zakoupených vstupenek pro pevně stanovený počet diváků po celou dobu konání akce)

 • Při vstupu doložit ON, kontrolu provádí organizátor
 • Všichni zákazníci jsou usazeni, mezi stoly nutno dodržet 1,5 m s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
 • U jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
 • Provozovatel nesmí do provozovny pustit více osob než je v prostorech provozovny míst k sezení
 • Uvnitř i venku je nutné udržovat rozestupy 1,5 m včetně čekací zóny
 • Zajistit u vstupu do vnitřních i vnějších prostor desinfekci na ruce, provozovatel zajistí desinfekci stolů, židlí po každém zákazníkovi
 • Vzdálenost zákazníků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m
 • Provozovatel zajistí pravidelnou cirkulaci vzduchu
 • Provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách u vstupu do provozovny

 
Poznámka: Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel měl vstupné vrátit a zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí.

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou utrpěla fyzická nebo právnická osoba, tedy škodu vzniklou i v rámci omezení poskytování kulturních služeb, provozování koncertů, divadel atp., upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19)-, podle kterého se hradí škoda skutečná a škodu je nutno uplatnit v zákonem stanovené lhůtě 12 měsíců u Ministerstva financí.

Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden. Podrobněji viz příloha nebo na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#testovani_zamestnancu_a_osvc

Pro provoz knihovny doporučujeme také využít „Doporučení pro služební úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. listopadu 2021“, viz příloha. Nebo na https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/doporuceni-uradum–cele-zneni-1035.pdf

„Vít Richter, předseda Ústřední knihovnické rady, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338″


Komentáře