Přejít na obsah

Nové právní předpisy k pandemii

Vláda České republiky přijala dne 26. ledna 2022 nové právní předpisy k pandemii.


Testování zaměstnanců na pracovištích zaměstnavatele

S účinností od 31. ledna 2022 je nově zavedena výjimka pro osoby po prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 ve lhůtě 30 dnů od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost virus SARS-CoV-2, kterým byla nařízena izolace. Došlo také k doplnění možnosti prokázat se potvrzením o podstoupení preventivního testování v rámci zavedeného testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, které slouží jako doklad pro výjimku z testování u jiného zaměstnavatele. Úpravy či změny jsou zvýrazněny tučně:

Povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje na osobu, která:

  1. podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
  3. podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření nebo podle mimořádného opatření o testování ve školách u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, nebo,
  4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat skutečnosti opravňující aplikaci výjimky z povinného testování:

  1. záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
  2. písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření, nebo písemným potvrzením zaměstnavatele o tom, že podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření o testování ve školách.

Shrnutí: v tomto ohledu bude nezbytné upravit některé interní právní předpisy a stanovit postup pro zaměstnance a zaměstnavatele.

Dále dochází zejména, z důvodu sladění podmínek stanovených k uznávání certifikátu o očkování přistoupila Česká republika shodně s nařízením Evropské komise od 15. února 2022, k omezení platnosti dokončeného základního očkování pro osoby, které dovršily 18 let věku, na dobu 270 dní od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového očkovacího schématu a jedné dávky v případě očkovací látky s jednodávkovým schématem. Prodloužení platnosti certifikátu na zatím neomezenou dobu je možné aplikací tzv. posilovací (booster) dávky.

Očkovaná osoba a nárok na PCR test zdarma hrazený ze zdravotního pojištění

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT PCR testu, se s účinností ode dne 15. února 2022 od 00:00 hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu u osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to nejvýše pětkrát v kalendářním měsíci. V případě osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , to bude po novu platit za podmínky, že od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osob, které dovršily 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byly očkovány posilovací dávkou.

Bezinfekčnost – již očkovaná osoba

V případě osoby očkované proti onemocnění covid-19 se stanovují podmínky, s účinností od dne 15. února 2022, pro vstup těchto osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno mimořádným opatřením, takto: od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osob, které dovršily 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byly očkovány posilovací dávkou.

Shrnutí: výše uvedené omezení platnosti očkování zřejmě nemá dopad do interních předpisů

Současně si dovolím upozornit na nový postup v případě pozitivně testovaného dítěte, žáka, studenta ve škole, aby rodiči byli seznámeni s postupem, který bude platit od 31. ledna 2022. V případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví dítěti, žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze opatření. Dítě, žák nebo student jsou povinni bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou. Škola poté informuje hygienickou stanici, která vystaví elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření metodou PCR testu. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu se nařizuje se bez zbytečného odkladu po obdržení informace o vystavení elektronické žádanky nebo vyrozumění od školy podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu. V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR dítěte, žáka nebo studenta pozitivní, jsou dítě, žák nebo jejich zákonný zástupce nebo student povinni o pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti, žákovi nebo studentovi izolaci. Pokud má dítě, žák, student nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák, student nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu. Škola zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, a zaměstnanců školy, kteří byli vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte, žáka nebo studenta nebo pedagogického pracovníka. Hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy.


Komentáře