Přejít na obsah

Natoč vlog!

V rámci krajské kampaně ke čtenářství připravila Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové výzvu k natáčení příspěvků pro čtenáře, uživatele, příznivce knihoven a čtení.Máte chuť vyjádřit se k tématu „Čtenářství“?

Považujete čtení za nezbytné? Pomáhá vám při studiu či vzdělávání? Dáváte přednost e-knihám, anebo klasice? Má podle vás čtení vliv na kulturní rozvoj člověka?  Máte oblíbeného autora a chuť vyjádřit se k tématu “Čtenářství?” Chcete se podělit o svůj tip a vyhrát hodnotné ceny? Pak neváhejte a natočte krátké video s vaším poselstvím v rozsahu maximálně 2 minuty (dále „Příspěvek“), s nímž se zúčastníte této akce (dále „Akce“).

1.         PRAVIDLA AKCE

1.1       Účastníkem Akce může být pouze fyzická osoba, která v den zaslání Příspěvku dosáhla věku 15 let (dále „Účastník“).

1.2       Účastník se zúčastní Akce zasláním Příspěvku na email public.relations@svkhk.cz a uvedením do předmětu emailu hesla „ČTENÁŘSTVÍ“; odtud Příspěvek poputuje na Facebook a na YouTube Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové, se sídlem Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové 3, IČO: 00412821 (dále „SVK HK“), kde bude zveřejněn.

1.3       Příspěvek může zachycovat pouze Účastníka a pouze jeho projevy.

1.4       Poskytnutím Příspěvku do Akce Účastník potvrzuje a prohlašuje, že Příspěvek je výlučně jeho vlastním dílem a Účastník odpovídá za to, že poskytnutím Příspěvku do Akce nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob, a že nejsou porušeny obecně závazné právní předpisy.  

1.5       Příspěvky může Účastník zasílat po dobu trvání této Akce, a to do 31.12.2021 (dále „Doba trvání“).

1.6       SVK HK si vyhrazuje právo Dobu trvání kdykoliv zkrátit a/nebo Akci bez náhrady ukončit.

1.7       Příspěvky budou vymazány do 3 pracovních dnů po uplynutí Doby trvání a/nebo ukončení Akce.

1.8       SVK HK je oprávněna dle svého uvážení užít Příspěvek v jakékoliv formě, jakýmkoliv způsobem a jako celek nebo i jen částečně.

1.9       Účastník svou účastí v Akci poskytuje SVK HK výhradní oprávnění k výkonu práva Příspěvek užít (dále „Licence“) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, územně, množstevně a časově neomezeně, a to bezúplatně. SVK HK může oprávnění tvořící součást Licence poskytnout třetí osobě zcela nebo z části. SVK HK může Licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. Licenci není SVK HK povinna využít.

1.10    SVK HK je oprávněna nezveřejnit zaslané Příspěvky, které:

a)         neodpovídají zadanému tématu Akce;

b)        jsou v rozporu s těmito pravidly Akce;

c)         jsou v rozporu s informační, kulturní či vzdělávací činností SVK HK;

d)        obsahují prvky násilí, rasismu, xenofobie či pornografie, obsahují vulgarismy, či jsou jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy, a/nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; a/nebo

e)        jsou v rozporu s pravidly provozovatele služby Facebook a/nebo jsou v rozporu s pravidly provozovatele služby YouTube.

1.11    O případných stížnostech či podnětech Účastníků v souvislosti s Akcí rozhoduje SVK HK, stejně tak jako v případě jakýchkoliv nesrovnalostí. SVK HK je oprávněna s konečnou platností dle vlastního uvážení posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se Akce nebo s Akcí související.

2.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1       SVK HK je správcem osobních údajů Účastníků, kteří se zúčastní Akce, a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast na Akci nezbytné. Poskytnutí osobních údajů je pro účast Účastníka na Akci nutnou podmínkou.

2.2       Zpracování osobních údajů Účastníků je nezbytné pro realizaci Akce SVK HK, když právním důvodem je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „Nařízení EU“), zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, a to především při plnění zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

2.3       SVK HK, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje Účastníků za účelem organizace Akce, realizace Akce, a to za účelem plnění informační, kulturní a vzdělávací činnosti SVK HK.

2.4       Osobní údaje Účastníků zpracovává SVK HK v rozsahu, ve kterém jí byly pro účely realizace Akce poskytnuty, a zpracovává tedy jméno a příjmení Účastníka, emailovou adresu Účastníka, a zaslané Příspěvky.

2.5       SVK HK zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat. Archivace údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Osobní údaje Účastníků budou z důvodu ochrany oprávněných práv a zájmů SVK HK uchovávány po dobu 3 let od ukončení Akce.

2.6       V souvislosti se zpracováváním osobních údajů má dle Nařízení EU Účastník právo zejména na:

a)         přístup k osobním údajům

Účastník má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na žádost Účastníka poskytne SVK HK kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu.

b)        opravu osobních údajů

Účastník má právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provede SVK HK poté, co bude moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

c)         výmaz osobních údajů

Účastník má právo na výmaz svých osobních údajů, které by SVK HK zpracovával neoprávněně.

d)        omezení zpracování osobních údajů

Účastník má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

e)        přenositelnost osobních údajů

Účastník má právo na to, aby mu SVK HK poskytl automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, aby tyto údaje předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

f)         odvolání uděleného souhlasu

Pokud Účastník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

g)         nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Účastník má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro Účastníka mělo právní účinky nebo by se Účastníka významně dotýkalo.

h)        námitku

Účastník má právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu SVK HK (obhajoba právních nároků).

i)          podání stížnosti

Účastník má právo kdykoliv se obrátit na SVK HK se svou stížností, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, či požádat o soudní ochranu.

2.7       Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Účastník uplatnit u SVK HK prostřednictvím kontaktní osoby: Bohdana Hladíková, e-mail: gdpr@svkhk.cz, tel.: 494 946 224.

2.8       Další skutečnosti týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny zejména na https://www.svkhk.cz/ v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.         SOUHLAS S PRAVIDLY

3.1       Svou účastí na Akci Účastník potvrzuje znalost výše uvedených pravidel, souhlasí s jejich zněním, a zavazuje se jimi řídit.

Komentáře